ATS YEDEK PARÇA SERVİS SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

ATS YEDEK PARÇA SERVİS SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. (“Şirket”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatı ile;

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,
 • Tedarikçi, danışman, müşteriler ve çalışanlarımız/stajyerlerimiz ile aramızda doğan hizmet/mal akdi çerçevesinde,
 • Bize bildirdiğiniz veya bildirildiği haliyle güncelliğini ve doğruluğunu koruyarak,
 • İşlenme amacına uygun, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere,

işlenmektedir.

İlgili kişi olarak; işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’ da yer alan haklarınız konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirsiniz.

A.Kişisel Veri İşleme Amacı, Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirketimizin veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

 • Açık rızanın varlığı (“m.5/1, m.6”).
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
 • Fiili imkânsızlık (“m.5/2-b”).
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).
Veri İşleme Amacıİşlenen Kişisel VerilerHukuki SebepVeri Toplama Yöntemleri
Müşterilerle İletişimin SağlanmasıAdı soyadı, telefon, e-posta.m.5/2-c.Müşterilerden talep ve ilgili firmalardan gelen bilgilerle (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla).
Teknik Servis Alan ve Çevre Güvenliğinin Sağlanması İSG SüreçleriKamera görüntülerim.5/2-ç. m.5/2-fCihaz yazılımları üzerinden (Otomatik yollarla).

B.Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Veri Aktarma AmacıAktarılan Alıcı Grupları
Müşteri bilgilerin tutulması; müşterilerin ödeme yapması esnasında işlenen kişisel veriler,Hizmet alınan bankalara aktarılmaktadır.
Cari kayıtların açılması ve ödeme işlemlerinin yürütülmesi esnasında işlenen kişisel veriler,Hizmet alınan bankalara ve vergi dairelerine aktarılmaktadır.
Tahsilat süreçlerinin yürütülmesi esnasında işlenen kişisel veriler,Hizmet alınan bankalara, finans kuruluşlarına, yeminli mali müşavirlere ve  denetim firmalarına aktarılmaktadır.
Müşteri iletişim bilgilerinin tutulması esnasında işlenen kişisel veriler,Hizmet alınan bankalara, tedarikçi firmalara ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.
Faturaların ödenmesi ve tahsilat işlemlerinin yürütülmesi esnasında işlenen kişisel veriler,Hizmet alınan denetim firmalarına ve hukuk bürolarına aktarılmaktadır.

C.İlgili Kişinin Hakları

Müşterilerimiz, Şirketimize başvuruda bulunarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde iletebilirsiniz. Talepleriz en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. 

D.Veri Sorumlusunun Kimliği

İnternet Adresi           :www.ats.com.tr

Telefon Numarası      : 0212 417 33 28

E-Posta Adresi           : kvkk@ats.com.tr

Adres                          : Başakşehir Mah. Kanuni Sultan Süleyman Caddesi No:2-G Başakşehir / İstanbul

Kep Adresi                 : atsservis@hs03.kep.tr