ATS YEDEK PARÇA SERVİS SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

ATS YEDEK PARÇA SERVİS SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. (“Şirket”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatı ile;

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,
 • Tedarikçi, danışman, müşteriler ve çalışanlarımız/stajyerlerimiz ile aramızda doğan hizmet/mal akdi çerçevesinde,
 • Bize bildirdiğiniz veya bildirildiği haliyle güncelliğini ve doğruluğunu koruyarak,
 • İşlenme amacına uygun, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere,

işlenmektedir.

İlgili kişi olarak; işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’ da yer alan haklarınız konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirsiniz.

A.Kişisel Veri İşleme Amacı, Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirketimizin veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

 • Açık rızanın varlığı (“m.5/1, m.6”).
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
 • Fiili imkânsızlık (“m.5/2-b”).
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).
Veri İşleme Amacı İşlenen Kişisel Veriler Hukuki Sebep Veri Toplama Yöntemleri
Şirketin güvenlik kamerası ile takip edilmesi. Kamera kayıtları m.5/2-f. Kurum sistemleri üzerinden (Otomatik yollarla).
İş Süreçlerinde Etkin İletişimin Yürütülmesi Adı Soyadı, Telefon, Adres, E-posta m.5/2-c, m.5/2-f. İlgili kişiden talep edilerek (Otomatik olmayan yollarla).
Giriş-Çıkış Takibinin Yapılması Giriş-çıkış kayıtları. m.5/2-f. PDKS sistemi üzerinden (Otomatik yollarla).
5651 sayılı Kanun Uyarınca Faaliyetlerin Yürütülmesi Banka, SGK ve diğer kurumlarla ilgili süreçleri yönetmek için şifre ve diğer bilgiler. m.5/2-ç. Kurum kaynaklarından (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla).
Talep ve Şikayetlerin Tutulması Talep ve şikayet formu. m.5/2-f. E-posta ve web portalı üzerinden (Kısmen otomatik yollarla).
Cari Kayıtların Açılması ve Ödeme İşlemlerinin Yürütülmesi Adı soyadı, TCKN m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e. ERP programı üzerinden (Kısmen otomatik yollarla).
Şirkete Ait Araçların Takibinin Yapılması Araç GPS bilgileri. m.5/2-f. GPS cihazı ile (Otomatik yollarla)

B.Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Veri Aktarma Amacı Aktarılan Alıcı Grupları
İş süreçlerinde etkin iletişimin yürütülmesi esnasında işlenen kişisel veriler, iş süreçlerinin yürütüldüğü kişi ve kurumlarla iletişimin sağlanması amacıyla, Hizmet alınan bankalara, hukuk bürolarına ve tedarikçilere,  müşterilere, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile konsolosluklara aktarılmaktadır.

İş akışı içerisindeki ülkelere aktarılmaktadır.

Giriş-çıkış takibinin yapılması esnasında işlenen kişisel veriler, Hizmet alınan hukuk bürolarına ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.
5651 sayılı Kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi esnasında işlenen kişisel veriler, BTK’ya aktarılmaktadır.
Talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi esnasında işlenen kişisel veriler, Grup iştirak şirketlerine aktarılmaktadır.
Cari kayıtların açılması ve ödeme işlemlerinin yürütülmesi esnasında işlenen kişisel veriler, Hizmet alınan bankalara ve vergi dairelerine aktarılmaktadır.

C.İlgili Kişinin Hakları

Herkes, Şirketimize başvuruda bulunarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde iletebilirsiniz. Talepleriz en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

D.Veri Sorumlusunun Kimliği

İnternet Adresi           :www.ats.com.tr

Telefon Numarası      : 0212 417 33 28

E-Posta Adresi           :kvkk@ats.com.tr

Adres                          : Başakşehir Mah. Kanuni Sultan Süleyman Caddesi No:2-G Başakşehir / İstanbul

Kep Adresi                 : atsservis@hs03.kep.tr

Başvuru formu için buraya tıklayın.